Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Zadanie (4 pkt)

Dana jest funkcja h określona wzorem h(x)=\frac{\sqrt{6}}{3}\cos45^{\circ}x+\cos30^{\circ}. Wyznacz:
a) miarę kąta nachylenia wykresu funkcji h do osi Ox,
b) współrzędne punktów przecięcią się wykresu funkcji h z osiami układu współrzędnych.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź
  W dechę!
  Nie poddawaj się