Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Średnia arytmetyczna

Każdy na pewno kiedyś liczył średnią swoich ocen końcowych. Wszystkie oceny należy zsumować i podzielić przez ich liczbę. To tzw. średnia arytmetyczna. Ogólnie: jeśli wartości, które chcemy uśrednić nie mają przypisanych wag, to obliczamy z nich średnią arytmetyczną (jeśli mają wagi, to obliczamy średnią ważoną).

Średnia arytmetyczna n liczb x_{1}, x_{2}, ..., x_{n} jest równa:

\overline{x} = \frac{x_{1}+x_{2}+\ldots+x_{n}}{n}

Przykład. Zmierzono czas oczekiwania na obsługę w pewnej firmie wśród pięciu osób (w minutach) i uzyskano następujące wyniki: 4\frac{1}{2}, 6, 8, 7\frac{1}{2}, 12. Oblicz średni czas oczekiwania na obsługę w tej firmie.

Mamy 5 pomiarów (n = 5), zatem:

\overline{x} = \frac{4\frac{1}{2}+6+8+7\frac{1}{2}+12}{5} = \frac{38}{5} = 7\frac{3}{5}

Średni czas oczekiwania na obsługę w tej firmie jest równy 7\frac{3}{5} minuty.