0% rozwiązanych typów zadań

1. Liczby rzeczywiste

2. Wyrażenia algebraiczne

3. Równania i nierówności

4. Funkcje

5. Ciągi liczbowe

6. Trygonometria

7. Planimetria

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

9. Stereometria

10. Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka