Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Teoria

Teoria obejmuje i dokładnie wyjaśnia wszystkie zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze podstawowej z matematyki.
Kliknij wybrany dział, by go rozwinąć.

1. Liczby rzeczywiste

2. Wyrażenia algebraiczne

3. Równania i nierówności

4. Funkcje

5. Ciągi

6. Trygonometria

7. Planimetria

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

9. Stereometria

10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka